Contact Us

Contact Us

Hua Wei Industrial Co., Ltd.

    Taichung. Headquarter
  • No.1, Gongyequ 27th Rd., Nantun Dist., Taichung City, 40850, Taiwan
  • +886-4-2359-7777
  • +886-4-2359-6705~6

Featured product